fbpx

Licenční podmínky

užití aplikace Oslovení pro MailerLite

 

Používání tohoto softwaru je podmíněno souhlasem s podmínkami licenční smlouvy k softwaru (dále jen „smlouva“).

Před použitím tohoto softwaru („licencovaný software“) si důkladně přečtěte tuto smlouvu a přiloženou dokumentaci. Použitím licencovaného softwaru vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami a tato smlouva mezi vámi („držitel licence“)
a Hanou Zmitkovou („poskytovatel licence“)

se sídlem:
Metylovice 615
739 49 Metylovice
IČO: 48796212
DIČ: CZ7253215574,
zapsaná v živnostenském rejstříku Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí
Kontaktní telefon: +420 734 494 406
e-mail: hana@zmitko.cz

se považuje za uzavřenou.

  1. Rozsah licence

Poskytovatel licence poskytuje nevýhradní licenci pro použití softwaru k účelu přidání jmen ve skloněném tvaru v databázi uživatelů programu MailerLite. Jedna licence je platná výhradně k použití softwaru pouze s jedním MailerLite uživatelským účtem a s ním spojeným API klíčem. Pro použití softwaru s více MailerLite účty je držitel licence povinen zakoupit licenci pro každý MailerLite uživatelský účet zvlášť. Držitel licence si smí vytvořit kopie licencovaného softwaru výhradně pro účely zálohování. Všechny kopie licencovaného softwaru, které je držitel licence na základě této smlouvy oprávněn vytvořit, musí obsahovat stejné upozornění na autorská a další vlastnická práva, jaká se zobrazují při používání licencovaného softwaru. Kromě toho držitel licence souhlasí, že nebude kopírovat nebo reprodukovat licencovaný software jako celek nebo jeho části a zabrání v tom jiným osobám.

  1. Vlastnictví a omezení

(1) Poskytovatel licence nebo jeho dodavatelé vlastní veškerá autorská a vlastnická práva obsažená v licencovaném softwaru a vztahující se k němu. Struktura, uspořádání a kód obsažené v licencovaném softwaru představují cenné obchodní tajemství držitele licence a jeho dodavatelů. Držitel licence je povinen s licencovaným softwarem nakládat jako s jiným materiálem chráněným autorským právem, jako jsou například knihy.

(2) Držitel licence nesmí pronajímat, zapůjčovat, distribuovat, převádět nebo duplikovat licencovaný software jako celek nebo jeho části.

(3) Držiteli licence se zakazuje modifikovat, upravovat, překládat, zpětně analyzovat a dekompilovat licencovaný software nebo ho převádět ze strojového kódu.

(4) S výjimkou uvedenou v této smlouvě poskytovatel licence neposkytuje držiteli licence jakákoli práva na duševní vlastnictví obsažené v licencovaném softwaru nebo se na něj vztahující.

  1. Platnost a ukončení

(1) Tato smlouva je platná do ukončení.

(2) Smlouva bude také ukončena, pokud se držitel licence rozhodne smlouvu ukončit zničením licencovaného softwaru včetně dokumentace a všech kopií.

(3) Poskytovatel licence může ukončit platnost této smlouvy, pokud držitel licence nedodrží některou z podmínek této smlouvy. Po skončení platnosti smlouvy je držitel licence povinen zničit licencovaný software a všechny jeho kopie v jeho vlastnictví a držení.

  1. Záruka

LICENCOVANÝ SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“.  POSKYTOVATEL LICENCE ANI JEHO DODAVATELÉ NEZARUČUJÍ NEPŘERUŠENÉ A BEZCHYBNÉ FUNGOVÁNÍ LICENCOVANÉHO SOFTWARU, NEBO ŽE BUDE SPLŇOVAT POTŘEBY DRŽITELE LICENCE.  POSKYTOVATEL LICENCE A JEHO DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, VÝSLOVNOU NEBO PŘEDPOKLÁDANOU, S OHLEDEM NA NEPORUŠENÍ PRÁV JAKÝCHKOLI TŘETÍCH STRAN, PRODEJNOST NEBO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

  1. Vyloučení odpovědnosti

POSKYTOVATEL LICENCE ANI JEHO DODAVATELÉ NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, SPECIÁLNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO TRESTNÉ ŠKODY, ZEJMÉNA PAK ZTRÁTU ZISKU, ZTRÁTU ÚSPOR NEBO ZTRÁTU DAT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYL POSKYTOVATEL LICENCE OBEZNÁMEN O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY, JAKÉKOLI NÁROKY TŘETÍCH STRAN VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ LICENCOVANÉHO SOFTWARU S NÍM SOUVISEJÍCÍ, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE NÁROK ZALOŽEN NA PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI), NEBO NA ZÁKLADĚ JINÉHO PRÁVNÍHO VÝKLADU, A JAKÉKOLI JINÉ NÁROKY TŘETÍCH STRAN.

  1. Ustanovení o úplnosti smlouvy

Držitel licence prohlašuje, že si přečetl a chápe ustanovení této smlouvy a že tato smlouva představuje celkový výklad a předmět ujednání mezi poskytovatelem a držitelem licence ohledně licencovaného softwaru a nahrazuje veškerá předchozí ujednání, jak písemná tak ústní.

Povinnosti držitele licence v této smlouvě představují povinnosti vůči poskytovateli licence a všem vlastníkům práv poskytnutých držiteli licence v rámci této smlouvy.